• Họ và tên: {{items.C_NAME}}

  • Đơn vị: {{items.MEMBER_NAME}}

  • Mã thẻ: {{items.C_CODE_CARD}}

  • Chức vụ: {{items.C_JOB_TITLE}}

  • Email: {{items.C_EMAIL}}

  • Số điện thoại: {{items.C_PHONE}}

  • Tổng số lượt đánh giá: {{items.TOTAL_POINT_MONTH}}
  • {{item.C_CRITERIA}} ({{item.C_POINT_MONTH}})
    {{roundingRate}}%