Đến tháng 08/2019 Tỉnh Sơn La
100%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 5298
Đã giải quyết: 2420

(tự động cập nhật vào
18/08/2019)