Đến tháng 03/2019 Tỉnh Sơn La
99%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 5715
Đã giải quyết: 3962

(tự động cập nhật vào
25/03/2019)