Đến tháng 10/2018 Tỉnh Sơn La
99%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 7107
Đã giải quyết: 5031

(tự động cập nhật vào
21/10/2018)