Đến tháng 06/2017 Tỉnh Sơn La
91%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 5523
Đã giải quyết: 2870

(tự động cập nhật vào lúc
24/06/2017)