Đến tháng 06/2019 Tỉnh Sơn La
99%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 5110
Đã giải quyết: 3441

(tự động cập nhật vào
27/06/2019)