Đến tháng 08/2018 Tỉnh Sơn La
100%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6293
Đã giải quyết: 4447

(tự động cập nhật vào
18/08/2018)