Đến tháng 02/2018 Tỉnh Sơn La
97%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 2737
Đã giải quyết: 1820

(tự động cập nhật vào
23/02/2018)