Đến tháng 08/2017 Tỉnh Sơn La
98%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 3075
Đã giải quyết: 1987

(tự động cập nhật vào
23/08/2017)