Đến tháng 12/2018 Tỉnh Sơn La
100%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 4509
Đã giải quyết: 2709

(tự động cập nhật vào
13/12/2018)