Đến tháng 10/2019 Tỉnh Sơn La
96%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6106
Đã giải quyết: 2617

(tự động cập nhật vào
16/10/2019)