Đến tháng 06/2018 Tỉnh Sơn La
99%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6618
Đã giải quyết: 4827

(tự động cập nhật vào
25/06/2018)