Đến tháng 10/2017 Tỉnh Sơn La
97%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 5337
Đã giải quyết: 3223

(tự động cập nhật vào
22/10/2017)