Đến tháng 12/2017 Tỉnh Sơn La
98%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 3234
Đã giải quyết: 1728

(tự động cập nhật vào
12/12/2017)