TOP 3 đơn vị có tỷ lệ giải quyết cao nhất {{cur_month + '/' + cur_year}}
Tên đơn vị Đã giải quyết Tỉ lệ
{{unit.C_NAME}} {{ parseInt(unit.C_COUNT_TRA_SOM_HAN) + parseInt(unit.C_COUNT_TRA_DUNG_HAN) + parseInt(unit.C_COUNT_TRA_QUA_HAN)}} {{unit.tyle}}