Tìm kiếm

Tổng số thủ tục: {{data.filterPage.totalRow}}
STT Mã thủ tục Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tên lĩnh vực
{{((data.filter.page - 1) * 20) + $index + 1}} {{item.C_RECORD_TYPE_CODE}} {{item.C_RECORD_TYPE_NAME}} {{item.C_MEMBER_NAME}} {{item.C_SPEC_NAME}}