Đến tháng 09/2020 Tỉnh Sơn La
99%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 7303
Đã giải quyết: 4886

(tự động cập nhật vào
24/09/2020)