Đến tháng 11/2020 Tỉnh Sơn La
99%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 8343
Đã giải quyết: 4956

(tự động cập nhật vào
24/11/2020)