Đến tháng 05/2021 Tỉnh Sơn La
100%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 4304
Đã giải quyết: 1622

(tự động cập nhật vào
18/05/2021)