TRA CỨU

  Đến  

Danh sách hồ sơ

# Mã hồ sơ Tên cá nhân / tổ chức Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
{{$index + 1 + ( data.filter.page - 1) * data.filter.pageSize}} {{item.C_RECORD_NO}} {{item.C_CITIZEN_NAME}} {{item.C_RECEIVE_DATE}} {{item.C_RETURN_DATE}} {{item.ACTIVITY_LABEL}}